Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez granty wyszehradzkie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją Funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

Source: CEZ Group, Slovenské elektrárne, a.s., MVM Paks Nuclear Power Plant Ltd.

Do tej pory nie było współpracy między wszystkimi krajami V4 w dziedzinie energetyki jądrowej na poziomie akademickim. Chcielibyśmy rozszerzyć właśnie ustanowioną kooperację między czterema uniwersytetami i poszerzyć nasze kompetencje poprzez wymianę doświadczeń. Ten pierwszy, wspólny projekt pomoże w nawiązaniu bliższych relacji w dziedzinie kształcenia studentów i szkolenia personelu oraz na polu badawczo-rozwojowym.

Specjalny kurs szkoleniowy zostanie zorganizowany przez Czeski Uniwersytet Techniczny, Politechnikę Słowacką, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Technologiczno-Ekonomiczny w Budapeszcie, liderów szkolenia personelu sektora jądrowego w krajach V4.

Naszym celem jest rozwijanie współpracy między studentami, naukowcami i specjalistami w celu zapewnienia wysokiej jakości edukacji i szkolenia w dziedzinie energetyki jądrowej we wszystkich krajach V4.

Dziękujemy wszystkim - wykładowcom i studentom - za udział w projektcie!

Wszystkie wykłady zebrane zostały w publikacji, którą można pobrać klikając na jej tytuł po prawej stronie. →

Informacje dotyczące kolejnych aktywności w ramach grupy V4 będziemy publikować na tej stronie internetowej. Pozostańcie z nami!

Jadrové elektrárne v krajinách Vyšehradskej štvorky

Energia jądrowa w krajach wyszehradzkich

Wszystkie kraje wyszehradzkie eksploatują elektrownie jądrowe lub planują je budować. W Czechach około 29% energii elektrycznej wytwarzane jest w elektrowniach jądrowych, na Węgrzech 50%, a na Słowacji 55%. Polska planuje wprowadzić energię jądrową do swojego systemu energetycznego do 2033 r. zgodnie z polityką rządu.

Najważniejszą kwestią jest edukacja i szkolenie pracowników przemysłu jądrowego w różnym zakresie (eksploatacja elektrowni jądrowych, organy regulacyjne, ochrona radiologiczna itp.). Czechy, Słowacja i Węgry pracują nad rozwojem zasobów ludzkich w tej branży od prawie 50 lat i nawiązały już współpracę w tej dziedzinie. Mimo że w Polsce brakuje ekspertów specjalizujących się w licencjonowaniu i eksploatacji elektrowni jądrowych, istnieje duże doświadczenie w eksploatacji reaktorów badawczych i ich zastosowaniu do produkcji radiofarmaceutyków.

Rozwijanie współpracy międzynarodowej między ośrodkami akademickimi jest bardzo istotne, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie kształcenia na poziomie uniwersyteckim zwiększy wartość naszych absolwentów na rynku pracy. Organizując wspólne szkolenia, chcemy dać studentom szansę na poznanie najlepszych ekspertów w tej dziedzinie i nawiązanie nowych kontaktów, które będą pomocne w przyszłości.

Harmonogram

1
Rozpoczęcie projektu - luty 2020 roku

Przygotowanie programu szkolenia - wybór tematów wykładów i ich treści; zaproszenie wykładowców.


Rejestracja uczestników - marzec 2021 roku

Uczestnicy zostaną wybrani na podstawie rekomendacji uniwersytetów zaangażowanych w projekt. Grupy docelowe: studenci studiów magisterskich lub doktoranckich, młodzi eksperci.

>>> Lista studentów Uniwersytetu Warszawskiego zakwalifikowanych do udziału w warsztatach

2

3
V4 Nuclear Training Course - 12-16.04.2021 roku     PROGRAM

Szkolenie odbędzie się online. Podczas 5-dniowego spotkania zostaną zorganizowane wykłady, eksperymenty na reaktorze VR1 i wizyta techniczna.

Nasze uniwersytety

Wspólna historia i kultura oraz ścisła współpraca gospodarcza pomogą w dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem, zapewniając szkolenia i programy edukacyjne skierowane do studentów, badaczy i specjalistów uniwersytetów krajów V4.

Uniwersytet Technologiczno-Ekonomiczny w Budapeszcie

Czeski Uniwersytet Techniczny w Pradze

Koordynator projektu

Politechnika Słowacka w Bratysławie

Uniwersytet Warszawski

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez granty wyszehradzkie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją Funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. More info Got it!