Tento projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľskej republiky a Slovenskej republiky prostredníctvom Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním tohto fondu je podporovať návrhy udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

Source: CEZ Group, Slovenské elektrárne, a.s., MVM Paks Nuclear Power Plant Ltd.

Možno konštatovať, že medzi všetkými krajinami Vyšehradskej štvorky nebola doposiaľ na akademickej úrovni nadviazaná spolupráca v oblasti jadrovej energetiky. Preto je našim zámerom rozšíriť doterajšiu existujúcu spoluprácu medzi jednotlivými krajinami a zvýšiť našu odbornosť v oblasti jadrovej energetiky. Týmto prvým projektom je možné upevniť naše vzťahy v oblasti pedagogiky, poskytovania kurzov a samozrejme aj v oblasti vývoja a výskumu.

Hlavným cieľom projektu je organizácia špecializovaného tréningového kurzu, ktorý bude organizovaný Českou technickou univerzitou v Prahe, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Varšavskou univerzitou a Budapeštianskou technickou a ekonomickou univerzitou. Všetky zmienené univerzity patria medzi popredné vzdelávacie inštitúcie pracovníkov potrebných pre sektor jadrovej energetiky v krajinách V4.

Našim cieľom je vytvoriť sieť a spoluprácu medzi študentami, výskumníkmi a profesionálmi s účelom skvalitnenia vzdelávania a tréningu v oblasti jadrovej energetiky vo všetkých krajinách V4.

Ďakujeme všetkým - lektorom a študentom - za účasť na projekte!

Všetky prednášky boli zhromaždené v publikácii, ktorú je možné stiahnuť kliknutím na jej názov vpravo. →

Informácie o budúcich aktivitách v rámci skupiny V4 zverejníme na tomto webe. Ostaň s nami!

Jadrové elektrárne v krajinách Vyšehradskej štvorky

Využitie jadrovej energie v krajinách Vyšehradskej štvorky

Všetky krajiny Vyšehradskej štvorky buď prevádzkujú alebo plánujú v budúcnosti prevádzkovať jadrové elektrárne. V Českej republike pochádza približne 29% produkovanej elektrickej energie z jadrových elektrární, v Maďarsku 50 % a na Slovensku až 55 %. Poľsko, ako potenciálny užívateľ jadrovej energetiky, plánuje začleniť jadrové elektrárne do svojho energetického mixu do roku 2033. Toto rozhodnutie je oficiálnym záväzkom vlády Poľskej republiky.

Najväčšou výzvou v oblasti jadrovej energetiky je vzdelávanie a tréning pracovníkov, ktorí pracujú v rôznych oblastiach jadrového priemyslu (prevádzka jadrových elektrární, dozor nad využívaním JE, radiačná ochrana, využitie neutrónov a pod.). Česká republika, Slovensko a Maďarsko spolupracujú v oblasti jadrového priemyslu a taktiež pracujú na výchove novej generácie pracovníkov pre potreby tohto priemyslu už približne 50 rokov. Aj keď v Poľsku je obmedzený počet expertov špecializovaných v oblasti licencovania a prevádzky jadrových elektrární, poľskí experti majú napriek tomu dlhodobé skúsenosti s prevádzkou výskumných reaktorov a ich aplikáciou na produkciu rádiofarmák.

Zdieľanie vedomostí a skúseností vo vzdelávacom a tréningovom procese zlepšuje uplatnenie našich študentov na komerčnom trhu, preto je zabezpečenie medzinárodnej spolupráce medzi akademickými centrami mimoriadne dôležité. Zabezpečením organizácie spoločného tréningu chceme študentom umožniť stretnúť sa so špičkovými expertmi v tejto oblasti a nadviazať s nimi kontakt, ktorý by mohol byť v budúcnosti obojstranne prospešný.

Plán projektu

1
Začiatok projektu - február 2020

Príprava programu tréningového kurzu – výber tém prednášok a ich obsah; zabezpečenie prednášateľov.


Registrácia účastníkov kurzu - marca 2021

Účastníci kurzu budú vybraní na základe odporúčaní partnerských univerzít. Cieľové skupiny sú: študenti 2. a 3. stupňa VŠ štúdia a mladí odborníci.

2

3
V4 tréningový kurz zameraný na jadrovú energiu - 12-16.04.2021
  PROGRAM

Tréningový kurz sa bude konať online. Päťdňový kurz bude pozostávať z prednášok, experimentov na reaktore VR1 a z exkurzie na jadrovom zariadení.

Zapojené univerzity

Spoločná história, kultúra a blízke ekonomické vzťahy napomáhajú zdieľaniu našich vedomostí a skúseností, a taktiež príprave vzdelávacieho programu pre študentov, výskumníkov a profesionálov v rámci univerzít V4.

Budapeštianska technická a ekonomická univerzita

Česká technická univerzita v Prahe

Koordinátor projektu

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Varšavská univerzita

Tento projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľskej republiky a Slovenskej republiky prostredníctvom Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním tohto fondu je podporovať návrhy udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. More info Got it!