Tento projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľskej republiky a Slovenskej republiky prostredníctvom Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním tohto fondu je podporovať návrhy udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

Source: Faculty of Physics, University of Warsaw

Tréningový kurz

 12-16.04.2021
 online

Cieľ
Cieľom tréningového kurzu je sprostredkovať vedomosti v oblasti modernej reaktorovej fyziky, vzájomná výmena skúseností a zblíženie vedeckej a akademickej komunity vo všetkých krajinách V4. Detailný program kurzu bude ohlásený neskôr

Program
Prednášky, experimenty na výskumnom reaktore VR-1, diskusia a exkurzia na jadrovom zariadení

Cieľová skupina
Študenti 2. a 3. stupňa VŠ štúdia, mladí odborníci. Účastníci kurzu budú vybraní na základe odporúčaní partnerských univerzít. Kurz nie je určený len partnerským inštitúciám, ale aj ostatným študentom z iných univerzít a mladým odborníkom
Max. počet účastníkov kurzu - 28.

Prednášajúci
Akademický personál z partnerských univerzít

Poplatky
TÚčasť na kurze je bez poplatku. Všetky náklady ako napr. náklady na dopravu, ubytovanie a stravu sú hradené z rozpočtu projektu

Tento projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľskej republiky a Slovenskej republiky prostredníctvom Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním tohto fondu je podporovať návrhy udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.