Tento projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľskej republiky a Slovenskej republiky prostredníctvom Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním tohto fondu je podporovať návrhy udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

Príprava spoločného tréningového kurzu je prvým krokom smerujúcim k vybudovaniu blízkej spolupráce medzi univerzitami zapojenými do prípravy tohto kurzu v oblasti jadrového inžinierstva v krajinách V4.

Ciele projektu

Spoločná história, kultúra a blízke ekonomické vzťahy napomáhajú zdieľaniu našich vedomostí a skúseností, a taktiež príprave vzdelávacieho programu pre študentov, výskumníkov a profesionálov v rámci univerzít V4.

Poľsko je jediná krajina z krajín V4, ktorá neprevádzkuje jadrové elektrárne, ale začína svoju cestu ku začleneniu tohto energetického zdroja do svojho energetického mixu. Cezhraničná spolupráca je mimoriadne dôležitá a nápomocná pri zabezpečení regionálnej jadrovej bezpečnosti, a to poskytnutím podpory Poľsku ako potenciálnemu užívateľovi jadrovej energetiky. Týmto prístupom taktiež vzrastie regionálne povedomie obyvateľov krajín V4, čím je možné zvýšiť všeobecnú akceptáciu jadrovej energetiky.

Našim zámerom je rozšíriť už existujúcu spoluprácu v rámci regiónu V4 na poli jadrovej energetiky a rozšíriť naše poznatky v tejto oblasti. Prvý spoločný projekt prispeje k zosilneniu našich vzťahov vo vzdelávaní a taktiež vo výskume a vývoji. Kurz bude organizovaný Českou technickou univerzitou v Prahe, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Varšavskou univerzitou a Budapeštianskou technickou a ekonomickou univerzitou. Všetky zmienené univerzity patria medzi popredné pracoviská vo vzdelávaní pracovníkov pre sektor jadrovej energetiky v krajinách V4. Tento kurz, ktorý je adresovaný študentom a výskumníkom podieľajúcich sa na vzdelávaní, je prvým krokom k vytvoreniu spolupráce medzi akademickými centrami a k vybudovaniu profesionálnych vzťahov medzi akademickým personálom a študentmi.

Päťdňový kurz bude pozostávať z prednášok, experimentov na reaktore VR1 a z exkurzie na jadrovom zariadení. Cieľom stretnutia je sprostredkovať vedomosti v oblasti modernej reaktorovej fyziky a vzájomná výmena skúseností. Počas stretnutia taktiež prebehne diskusia o potenciálnych spoločných projektoch, výskume a výmene študentov medzi všetkými štyrmi univerzitami. Ďalšie ciele projektu môžu byť zhrnuté v nasledujúcich bodoch: vybudovanie spolupráce v oblasti vzdelávania študentov a tréningu profesionálov v jadrovej energetike; zabezpečenie kvality vzdelávania a tréningu v oblasti jadrovej energetiky v krajinách V4; zblíženie vedeckej a akademickej komunity vo všetkých krajinách V4 v oblasti vývoja jadrovej energetiky, a zdieľanie akademických zdrojov a schopností na medzinárodnej úrovni.

Do budúcnosti plánujeme pokračovať so sériou podobných kurzov a rozšíriť našu spoluprácu vo vzdelávaní a tréningu ako aj vo výskume a vývoji.

Tento projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľskej republiky a Slovenskej republiky prostredníctvom Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním tohto fondu je podporovať návrhy udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.