Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez granty wyszehradzkie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją Funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

Organizacja wspólnych szkoleń jest pierwszym krokiem w kierunku nawiązania ścisłej współpracy między naszymi uniwersytetami prowadzącymi edukację w zakresie fizyki reaktorowej w krajach V4.

Cele projektu

Wspólna historia i kultura oraz ścisła współpraca gospodarcza pomogą w dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem, zapewniając programy szkoleniowe i edukacyjne dla studentów, badaczy i specjalistów wśród uniwersytetów V4.

Co więcej, Polska jest jedynym z krajów V4 nieposiadających elektrowni jądrowych, jest na początku procesu wprowadzenia tego źródła energii do systemu energetycznego. Współpraca transgraniczna jest bardzo ważna i niezbędna do zapewnienia regionalnego bezpieczeństwa jądrowego poprzez udzielenie Polsce wsparcia. Takie podejście z pewnością podniesie świadomość mieszkańców krajów V4 na temat ich regionalnej solidarności związanej z rozwojem energii jądrowej i przyczyni się do pozytywnego postrzegania współpracy w tym regionalnym formacie.

Chcielibyśmy rozszerzyć już ustanowioną współpracę między wszystkimi krajami V4 w dziedzinie energetyki jądrowej. Ten pierwszy wspólny projekt pomoże w nawiązaniu bliższych relacji w dziedzinie kształcenia i szkolenia, oraz badawczo-rozwojowej. Kurs zostanie zorganizowany przez Czeski Uniwersytet Techniczny w Pradze, Politechnikę Słowacką, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Technologiczno-Ekonomiczny w Budapeszcie, liderów kształcenia pracowników sektora jądrowego w krajach V4. Kurs, skierowany do studentów i badaczy zaangażowanych w proces edukacyjny, będzie pierwszym krokiem do nawiązania współpracy między naszymi ośrodkami akademickimi i zawodowych relacji między kadrą akademicką a studentami.

Podczas 5-dniowego spotkania zostaną zorganizowane wykłady, eksperymenty i wizyta techniczna. Celem spotkania jest zdobycie wiedzy na temat zaawansowanych zagadnień fizyki reaktorowej, wymiana doświadczeń, a także dyskusja na temat przyszłych wspólnych projektów, potencjalnych badań, wymiany akademickiej i studenckiej między czterema uniwersytetami. Szczegółowe cele projektu: rozwijanie współpracy w zakresie edukacji i szkolenia studentów, badaczy i specjalistów w dziedzinie energetyki jądrowej; zapewnienie wysokiej jakość tego kształcenia; integracja społeczności naukowej i akademickiej wszystkich krajów V4, specjalizującej się w rozwoju energetyki jądrowej, dzielenie się zasobami edukacyjnymi na poziomie międzynarodowym.

Planujemy kontynuować organizowany teraz kurs szkoleniowy i dalej rozwijać naszą współpracę w zakresie edukacji i szkolenia, a także na polu badawczo-rozwojowym.

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez granty wyszehradzkie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją Funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.